predikant

De Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes zoekt een verbindende
 
Predikant (32 p.w.)

In de Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes werken de Protestantse Gemeenten
Medemblik en Opperdoes samen met behoud van de vierplek in de eigen gemeente. Beide gemeenten willen nadrukkelijk geloofsgemeenschap zijn; gemeenschap ook waarin mensen
naar elkaar omzien.

Wij zien voor ons dat de predikant in alles wat we (zowel gemeente als predikant) doen, ons helpt
om op een ontspannen manier én vol vertrouwen kerk te zijn in deze tijd. Onze gedachten gaan uit
naar iemand met verbindende kwaliteiten, mede ook gelegen in het feit dat de samenwerking van
recente datum is.

We bieden o.a.:
  • Een predikantsplaats voor in totaal 80% van de werktijd, waarbij gemiddeld 0,35 fte ten goede komt aan Medemblik en 0,45 fte aan Opperdoes. In het besef dat dat allemaal niet precies in maat en getal te vangen is.
  • Een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien.
  • Een pastorie in Medemblik

Voor uitgebreide informatie:
https://www.pgopperdoes.nl/vacature-predikant/

 
Profielschets

De Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes zoekt een predikant voor
80% van de werktijd (32 uur p.w.)
In de Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes werken de Protestantse Gemeenten Medemblik en Opperdoes samen met behoud van de vierplek in de eigen gemeente. Jaarlijks zijn er een aantal gemeenschappelijke kerkdiensten. De gemeenschappelijke kerkenraad heeft momenteel voldoende ambtsdragers.
Rondom de vierplek wordt ook het pastoraat georganiseerd. Er is in beide gemeenten een zekere variëteit aan ontmoetingsgroepen, zonder dat het dan over geloof of kerk zou moeten gaan. Voorbeelden zijn de aanschuifmaaltijden in Opperdoes en de koffieochtenden in Medemblik.
Beide gemeenten willen nadrukkelijk geloofsgemeenschap zijn; gemeenschap ook waarin mensen naar elkaar omzien. In Medemblik zijn twee stichtingen werkzaam voor niet aan de kerkelijke gemeente verbonden activiteiten in het kerkgebouw. Voorts is het streven van de kerkenraad om het kerkgebouw over te dragen aan een externe partij. De kerkenraad spant zich in om het geregel daaromheen weg te houden uit het centrum van gemeente-zijn en evenzo bij de predikant.
De Protestantse Gemeente te Medemblik is ontstaan uit een samenvoeging van de Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Hervormde gemeente. Het kerkgebouw is de monumentale Bonifaciuskerk. De gemeente heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een gemiddelde Protestantse Gemeente, zonder zich voor te laten staan op een bepaalde modaliteit.
De gemeente heeft ongeveer 210 leden; gemiddeld is de leeftijd hoog. In het beleidsplan wordt als uitgangspunt geschreven: we willen onbezorgd gemeente zijn, ondanks de krimp van de kerk en het feit dat er geen jeugd is in onze gemeente. We willen ons in navolging van Jezus laten leiden door vertrouwen op God en leven uit zijn liefde en aanvaarding.
De Protestantse Gemeente te Opperdoes is eveneens ontstaan door een samengaan van de Nederlandse Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Het kerkgebouw is de voormalige Gereformeerde kerk in het centrum van het dorp. Ook deze gemeente is intussen een gemiddelde Protestantse Gemeente.
De gemeente Opperdoes telt ongeveer 340 leden; gemiddeld is de leeftijd hoog. Er zijn nog enkele betrokken gezinnen met kinderen. Uit het beleidsplan van Opperdoes: Als gemeente willen we gemeente van Jezus Christus zijn, levend in de navolging van Christus, met alle beperkingen die ons mens zijn inhoudt. We vertrouwen hierbij op Gods eeuwige betrokkenheid op mensen. Een ‘gemeente’ is geen gemeenschap van mensen op zich, maar van mensen die willen leven in relatie met God en met elkaar.
Als dorp heeft Opperdoes van oudsher een agrarisch karakter met veel tuinbouw en de bekende aardappel Opperdoezer Ronde. Het dorp heeft een kleine 2000 inwoners. In een deel van het dorp geven bruggetjes over de sloten toegang tot de huizen en boerderijen. De museum Stoomtram Hoorn – Medemblik heeft een halte in Opperdoes. Het dorp is overigens nauwelijks toeristisch.
In het dorp zijn nog een Pinkstergemeente, een Gereformeerde Gemeente en een Christelijk Gereformeerde kerk actief. Er is enige samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk op diaconaal vlak.
Medemblik ligt aan het IJsselmeer en is de oudste stad van West Friesland. Het aantal inwoners is ongeveer 8500. De stad kent veel monumenten waaronder de al genoemde Bonifaciuskerk, Kasteel Radboud en het Weeshuis, terwijl tegenover de Bonifaciuskerk het eindstation van de Stoomtram Hoorn – Medemblik ligt. Medemblik is een industrie- en watersportstadje. Er zijn een aantal recreantenhavens in de stad. Al met al zijn er in de zomer veel toeristen, terwijl de stad tegelijkertijd geen sterk toeristische uitstraling heeft. In de stad is nog een Vol-Evangelische gemeente, een Rooms Katholieke parochie en een Doopsgezinde gemeente actief. Er is een Raad van Kerken. Met name met de Doopsgezinde gemeente wordt enthousiast samengewerkt

Beide plaatsen hebben een goede busverbinding met Hoorn en zijn snel bereikbaar vanaf de afrit van de snelweg A7. Er is VMBO / MAVO voortgezet onderwijs in Medemblik; dat is een openbare school. Voor alle andere schooltypen is men aangewezen op andere plaatsen, met name Hoorn.
In september 2021 vertrok de predikant van de PG Medemblik, terwijl de predikant van de PG Opperdoes in september 2022 met emeritaat ging.
Daarom zoekt de Protestantse Gemeente te Medemblik-Opperdoes een predikant voor in totaal 80% van de werktijd, waarbij gemiddeld 0,35 fte ten goede komt aan Medemblik en 0,45 fte aan Opperdoes. In het besef dat dat allemaal niet precies in maat en getal te vangen is.
Wij zien voor ons dat de predikant in alles wat we (zowel gemeente als predikant) doen, ons helpt om op een ontspannen manier én vol vertrouwen kerk te zijn in deze tijd. Onze gedachten gaan uit naar iemand met verbindende kwaliteiten, mede ook gelegen in het feit dat de samenwerking van recente datum is. Tegelijk kan het ook een predikant zijn aan het begin van haar / zijn loopbaan; maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we weinig mogelijkheden tot begeleiding van een beginnend predikant hebben.
Omdat beide gemeenten een gemeenschappelijke kerkenraad hebben, is de predikant lid van één kerkenraad. De kerkbladen hebben dezelfde frequentie en deadlines; samenvoegen tot één blad kan (wellicht spoedig) aan de orde komen.
Voorts zien we voor ons dat de predikant:
1. volgens rooster en in overeenstemming met de normen van de PKN voorgaat in beide gemeenten / vierplekken;
2. in de vormgeving van de erediensten flexibel kan schakelen tussen de accentverschillen op beide vierplekken. De verschillen hebben vrijwel uitsluitend betrekking op het liedrepertoire;
3. in de prediking een pastoraal-steunende insteek heeft, gekoppeld aan gedegen bijbeluitleg die ook gericht is op onze eigen tijd naar het leven van vandaag de dag;
4. het actieve pastoraat in beide gemeenten stimuleert, daaraan zelf bijdraagt en de medewerkers in het pastoraat toerust;
5. makkelijk contact maakt, zowel binnen als buiten de gemeente;
6. zijn / haar werkzaamheden zorgvuldig afstemt met de gemeenten;
7. niet in alle groepen en commissies een even grote rol zal hebben. Per gemeente zijn meerdere commissies actief die zichzelf prima kunnen redden, terwijl de animo om mee te doen aan (al dan niet gezamenlijke) gespreksgroepen niet altijd even groot is;
8. een realistische opstelling heeft t.a.v. jeugd in onze gemeenten;
9. zichzelf weet te begrenzen in deze relatief kleine gemeenten die in draagkracht en omvang afnemen, die zich goed realiseren dat in dit landschap echt niet (meer) alles hoeft.
Een pastorie is beschikbaar in Medemblik.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Hanneke Druijf: 06-29 04 42 75
Reacties uiterlijk 22 april 2023 naar:
bc.opperdoes.medemblik@pgopperdoes.nl

Per 12 september 2021 is de predikantsplaats in onze gemeente vakant.
wanneer u behoefte heeft aan pastorale bijstand kunt u een email sturen aan:
pastoraat@bonifaciuskerkmedemblik.nl
er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen.
terug