Diensten

Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 

3 Maart 2024 Medemblik 3e zondag 40d. tijd
Orde van dienst in de Bonifaciuskerk van Medemblik
Om te beginnen
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen
Eerste lied NLB 283:1,2,4
Moment van stilte
Bemoediging en Groet:
Lied NLB 25a
Gebed om ontferming  
Rondom het woord
Gebed van de zondag
BIJBELLEZING(EN)

OT Lezing: Exodus 20:1‑17
1 Toen sprak God deze woorden:
2 ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.
3 Vereer naast mij geen andere goden.
4 Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5 Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6 maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
7 Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
8 Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9 Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10 maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11 Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft deHEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
12 Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
13 Pleeg geen moord. 14 Pleeg geen overspel. 15 Steel niet.
16 Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17 Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
Lied NLB 19: 3.4
Epistellezing: Romeinen 7:14-25
14 Wij weten immers dat de wet het werk van de Geest is, maar door mijn aardse natuur ben ik overgeleverd aan de zonde. 15 Ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil, ik doe juist wat ik haat. 16 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, erken ik dat de wet goed is. 17 Dan ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij woont. 18 Immers, ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wíl het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. 19 Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. 20 Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet meer zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. 21 Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. 22 Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, 23 maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij, in heel mijn doen en laten, een gevangene van de wet van de zonde. 24 Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 25 God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde.
Lied: NLB 834

Evangelielezing: Johannes 2:13‑25: Jezus in de tempel
13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15 Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 20 ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.
(Gesprek met Nikodemus)
23 Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. 24 Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, 25 en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat.
Lied:   NLB 1001
Overdenking
Meditatief pianospel
Aankondiging volgende lied
Lied NLB 538:1,4
Rondom gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden (er ligt een voorbedenboek bij de ingang waarin kerkgangers voorbede kunnen aanvragen) stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied NLB 871
Wegzending en zegen
Amen gezongen door de gemeente

Koffie / thee in de Bonfoyer
Dienstenrooster Protestantse Gemeente Medemblik 1e kwartaal 2024.
datum voorganger ambts-drager 1e collecte 2e collecte collectant lector organist koster bijzonderheden
07-01 ds. N. Visser,
N-Scharwoude
Hannie Huttinga diaconie pl. pastoraal werk P. Stam Hannie Huttinga Johan B.Hoekstra  
14-01 ds. R. Wattel, Hoofddorp Nelli Mazereeuw KiA Binnenlands diaconaat onderhoud tuin en terrein P.Bomekamp Ina bakker Arnold N. Buijze  
21-01 prof. dr. M. Wisse,
Utrecht
Pieter Keemink PKN Missionair werk
Nederland
onderhoud kerk J. van Bergen Heilke Kool Arnold J. Kool  
28-01 mevr. ds. H. Smit,
Purmerend
Heilke Kool Vluchtelingenkinderen gen. kas predikants- traktementen H. Mellema Laura van Bergen Arnold Th. Hoff Avondmaal
04-02 prop. A. de Vreugd,
Amsterdam
Alma de Greeuw KiA Werelddiaconaat Bangladesh energiekosten P. Stam Alma de Greeuw Arnold B. Hoekstra  
11-02 dhr. v.a. Bent, Alkmaar Hannie Huttinga KiA Noodhulp Griekenland algemene kosten P.Bomekamp Ina Bakker Johan J. Kool  
18-02 ds. M. Braamse, Alkmaar Nelli Mazereeuw KiA Binnenlands diaconaat energiekosten J. van Bergen Hannie Huttinga Johan N. Buijze
 
 
25-02 mevr. ds. M. Kraak, Wilnis Pieter Keemink PKN Missionair werk klein onderhoud H. Mellema Heilke Kool Arnold Th. Hoff  
03-03 ds. N. Visser,
N-Scharwoude
Heilke Kool KiA Zending Libanon kerkmuziek P. Stam Laura van Bergen Johan B. Hoekstra  
10-03 ds. W. den Braber,
Vriezenveen
Alma de Greeuw KiA Zending Indonesië onderhoud tuin en terrein P.Bomekamp Alma de Greeuw Arnold J. Kool  
17-03 mevr. ds. H. Boot,
Maurik
Hannie Huttinga KiA Zending Rwanda klein onderhoud J. van Bergen Hannie Huttinga Johan N. Buijze  
24-03 ds. Waringa, Leeuwarden Nelli Mazereeuw PKN Missionair werk? energiekosten?       Th. Hoff Palmpasen, gez. dienst Vermaning
28-03 pastor T. Heijboer,
Hoorn 19.30 uur
Pieter Keemink Vluchtelingenkinderen instandhouding eredienst P. Stam Ina Bakker Arnold B. Hoekstra Witte Donderdag
Avondmaal
29-03 pastor T. Heijboer,
Hoorn 19.30 uur
Heilke Kool geen collecte geen collecte   Hannie Huttinga Johan J. Kool Goede Vrijdag
 
31-03 pastor T. Heijboer,
Hoorn
Alma de Greeuw KiA Werelddiaconaat Colombia pl. pastoraal werk H. Mellema Alma de Greeuw Arnold Th. Hoff Pasen
terug