College van Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (CvK)is belast met ongeveer dezelfde taken binnen de Protestantse Gemeente Medemblik
als de vroegere kerkvoogdij (hervormd) en commissie van beheer (gereformeerd).
Die komen op het volgende neer:
  • opstellen begroting en jaarrekening van de kerk
  • zorgen dat voldoende financiële middelen binnen komen
  • onderhoud van gebouwen en bijgebouwen
  • beheer van de kerkelijke goederen
  • zorg voor arbeidsrechtelijke zaken van hen die in dienst van de kerk zijn
  • leiding geven aan vrijwilligers voorzover het om de gebouwen en de goederen gaat
  • verhuur van kerkgebouw of –zalen
  • beheren van archief en registers, zoals de doopboeken
  
 
terug