Anbi

Op deze pagina staan een aantal gegevens over de Protestantse Gemeente te Medemblik zoals die moeten worden gepubliceerd om de, door de belastingdienst verleende status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
te kunnen behouden.

Naam: Protestantse Gemeente te Medemblik
RSIN fiscaal nummer: 824 104 985
KvK nummer
78286131
Contactgegevens: Protestantse gemeente te Medemblik.
Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
E-mail: scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Samenstelling bestuur: Kerkenraad: Bestaat uit: predikant, ouderlingen en diakenen, tezamen acht bestuursleden, waaronder een voorzitter en scriba. Het bestuur is verdeeld in een dagelijks bestuur (moderamen), pastorale raad, diaconie en het college van kerkrentmeesters.
De kerkenraad komt 6 of 7 keer per jaar in vergadering bijeen.

Doelstelling/visie: De Protestantse Gemeente Medemblik is een veelkleurige gemeenschap waarin we met respect naar elkaar omzien, geïnspireerd worden door het evangelie en een gastvrij huis zijn voor iedereen. Wij willen een geloofsgemeenschap zijn waarin ontmoeting met God en met elkaar centraal staat. Wij willen leven vanuit het verlangen het verhaal van God te verbinden met de levensverhalen van mensen". Vanuit die inspiratie komen we tot aandacht en zorg voor mensen, tot bezinning en bezieling in ontmoeting met anderen, en tot dienstbaarheid aan de samenleving. Het is dan ook onze de opdracht om:
• In de kerkdiensten de christelijke boodschap te verkondigen, de doop te bedienen en het avondmaal te vieren;
• De Christelijke boodschap ook buiten de kerkelijke gemeente uit te dragen;
• Steun te verlenen aan diegenen, die steun nodig hebben, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd;
• Gemeenteleden te laten omzien naar elkaar en anderen;
• Verdieping in de kennis van het Christelijk geloof aan te bieden:
• De kerk te laten groeien en bloeien. .Als kerk hebben we een missie: de gemeente is er om het Woord over de grenzen van kerk en christendom heen te vertalen en vorm te geven.
De kerk leeft niet voor zichzelf of voor eigen bestwil.

Beleidsplan:
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente vindt u op de website
Beloningsbeleid: De predikant wordt bezoldigd overeenkomstig de landelijke generale regeling rechtspositie predikanten. Leden van de kerkenraad en onderliggende colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. (pro Deo). Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Verslag Activiteiten:
Kerkdiensten Elke zondag in de Bonifaciuskerk aanvang 10.00 uur
Dienst van de Maaltijd van de Heer Enkele keren per jaar vieren we de dienst van de Maaltijd van de Heer, die iedereen nodigt die op Hem vertrouwt en Hem liefheeft.
Dat betekent dat iedereen, oud én jong en daartussenin, van harte welkom is om mee te delen in brood en wijn.
Oecumenische diensten Tijdens de Vredesweek in september en de gebedsweek voor de eenheid van de christenen in januari vieren we samen met onze doopsgezinde en rooms katholieke broeders en zusters.
De diensten vinden wisselend plaats in de Martinuskerk en de Bonifaciuskerk
In de Stille Week zijn er korte vespers, die we gezamenlijk houden, iedere avond met een andere voorganger, op de vaste locatie: De Vermaning in de Tuinstraat.
Startzondag Aan het begin van het nieuwe seizoen (september) wordt er een bijzondere dienst gehouden. Deze dienst is of in het kerkgebouw of op een andere locatie.
Andere Activiteiten, voor belangstellenden 40-dagen tijd Een aantal malen ( vijf keer) wordt er een sobere broodmaaltijd gehouden.
Hemelvaartsdag Elk jaar wordt er een sponsorfietstocht gereden. De opbrengst gaat naar een goed doel
Gesprekskring In het winterseizoen is er op elke eerste dinsdag van de maand een gesprekskring bijeenkomst.
Aan tafel met elkaar 1x per maand op donderdag van 18.00 - 19.30 uur kunnen gemeenteleden en belangstellenden samen een maaltijd gebruiken.


terug