Anbi

Naam: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Medemblik
RSIN fiscaal nummer: 824 105 011
KvK nummer
78286042
Contactgegevens: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Medemblik.
Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
E-mail:
diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Samenstelling bestuur: Het college van diakenen telt twee leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste twee leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).
Doelstelling/visie: Hoe willen we als diaconie werkzaam zijn in onze gemeente, in onze stad Medemblik en in de wereld om ons heen. Het beeld wat de huidige diaconie heeft is duidelijk: Wij willen een gastvrije gemeente zijn. Samen kunnen we werken aan een doel. Hierbij zorgt de diaconie voor de desbetreffende informatie t.a.v. de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping. De kerk is er voor anderen, voor de wereld, gericht op gerechtigheid en vrede. Wij willen ieders gaven inzetten, omzien naar elkaar en vooral helpen waar geen helper is. De financiële status van de diaconie moet gewaarborgd blijven als basis om de benodigde hulp te kunnen blijven bieden.
Beleidsplan:
Op 
medemblik.protestantsekerk.net/diaconie vindt u de activiteiten van de diaconie van onze gemeente.

Beloningsbeleid: Leden van het college en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten: De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijke gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijk colleges, waaronder het college van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. Voorgenomen bestedingen: De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de hieronder verkorte staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.
College van Diakenen PGM jaarrekening 2023


 
terug