anbi anbi
Op deze pagina staan een aantal gegevens over de Stichting Pieter Backer Orgel zoals die moeten worden gepubliceerd om de, door de belastingdienst verleende status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), te kunnen behouden.
 
Naam stichting
Stichting Pieter Backer Orgel Bonifaciuskerk Medemblik
 
Verkorte naam stichting
Stichting Pieter Backer Orgel
 
RSIN fiscaal nummer
816025939
 
Contactgegevens
Email: orgel@bonifaciuskerkmedemblik.nl
 
Doelstelling (zoals omschreven in de statuten)
a) Het aanwenden van het Pieter Backer orgel (PB orgel) in de Bonifaciuskerk van Medemblik voor kerkelijke en culturele doeleinden;
b) het blijvend vestigen van de aandacht op de historische en muzikale waarde van het PB orgel;
c) het voor het in stand houden van het PB orgel bijeenbrengen van de nodige middelen.
 
Het beleidsplan
Nadat de restauratie van het PB orgel in 2000 werd voltooid is het zwaartepunt van het beleid verlegt van punt c uit de doelstellingen naar de punten a en b daarvan.
Het beleid is om dit te realiseren door:
De uitgave van een jaarbrief voor de donateurs van de stichting
Het organiseren van een aantal kwalitatief hoogstaande concerten
Bekendmaking van deze concerten via diverse media
Op de website vermelden van programma’s en bijzonderheden over de concerten
Het demonstreren van het PB orgel aan groepen bezoekers van de Bonifaciuskerk
De uitgave van CD opnamen van het PB orgel.
 
Bestuur
samenstelling:
het bestuur is samengesteld uit 5 personen waarvan tenminste  één persoon organist is van de Bonifaciuskerk
.
Namen bestuursleden:
voorzitter, P.J. Stam
secretaris,  J.R. van der Heijden
penningmeester,  J. Gootjes
adviseur, Jos van der Kooy
lid, vakant
 
beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen enkele beloning
 
Rekening van baten en lasten 2019 (valuta EUR)              
                 
BATEN 2019   2018   LASTEN 2019   2018
                 
Resultaat op beleggingen            8.871   0   Resultaat op beleggingen 0   3.145
Donaties, giften en acties 2.024   1.464  
Restauratiekosten
0   0

Rentebaten
0   0  
Overige kosten
1.746   1.584
Subsidies 0   0   Rentelasten 291   145
Nadelig saldo 0   3.410   Batig saldo 8.858   0
                 
  10.895   4.874     10.895   4.874

 
terug