Schikkingen Schikkingen

18 februari 2018, 1e zondag van de 40 dagen tijd.
Deze schikking is gemaakt bij het thema van de komende 40 dagen tijd: “Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde”
De 40 dagen tijd is een periode van soberheid en inkeer, van beschouwing van lief en leed in de wereld en in ons eigen leven.
De 40 dagen tijd wordt ook wel gezien als een reis, een tocht door de woestijn.
Zoals het volk Israel 40 jaar lang door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land.
Zoals ook ons leven een reis is, onderweg kom je van alles tegen, doe je allerlei ervaringen op, met vallen en opstaan zoek je je weg naar de toekomst.
Een open deur: onvoorwaardelijke liefde
In het Johannes evangelie lezen we dat Jezus zegt: Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de deur; wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden.
In de bloemschikking zien we een deur als verwijzing naar Jezus. Het kleed over de tafel is paars, de kleur van de 40 dagentijd; kleur van inkeer, soberheid, bezinning.
De jute lap verbeeldt de weg die wij gaan in deze 40 dagen, door de deur heen, naar de toekomst.
Achter de deur staan 6 kaarsen, iedere zondag brandt er een meer, omdat we dichter bij Pasen komen, omdat we blijven hopen op licht, ook als het donker is.
De sneeuwklokjes zijn hier ook een symbool van; tussen de stenen den de dorheid van de woesteijn is er al nieuw leven.21 januari 2018, Week van Gebed voor de eenheid van de christenen

Vandaag vieren wij de week van gebed voor de eenheid van de christenen. De schikking is gemaakt bij de lezing uit Exodus 13, waar het volk Israel wordt uitgeleid uit Egypte door de woestijn naar en door de Rietzee.
Overdag wijst de wolkkolom met de engel God's hen de weg en 's nachts de vuurkolom.
In vers 21 laat de Heer de zee terugwijken en wordt er een pad gebaand waar het volk langs naar de overkant kan trekken.
Om in deze dienst onze oecumene te benadrukken, hebben we de zee omgeven door een cirkel, die ons samen op weg zijn met elkaar, wil symboliseren, met daarbij wel onze eigen identiteit, weergegeven door de 3 verschillende kleuren tulpen.
De kaars als het licht van Christus is wat ons allen bindt.


24 december 2017, kerstavond
De takken van de bandwilg staan omhoog in een V vorm open naar de hemel.
Centraal in het midden de witte lelies, die al vanouds gebruikt worden om daar
de  Maria aan te duiden, het symbool van reinheid en puurheid.
De drie witte rozen zijn symbool voor Christus evenals de vierkante steen, die de hoeksteen is
waarop wij bouwen.
De stronk hout staat voor de aarde , die gesloten is, maar zij moet zich openen voor de witte kerstroos.
Zoals wij zingen:”Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, en heeft de winterkou verdragen,
als allerdorste tak, de roos van ons verlangen.”24 december 2017, de vierde zondag van Advent17 december 2017, de derde zondag van Advent

Ook deze derde zondag van Advent (de liturgische kleur is roze) gaan wij verder op de weg vanuit de woestijn naar
het Licht van Kerst.
Vanuit de woestijn waar de tekenen van het Licht (geboorte van Jezus) al zichtbaar worden in de bloeiende roze cyclaam
en het wuivend riet  naar de gebaande weg uit Jesaja 35 vers 8, hier “Heilige Weg” genaamd.
Het gebaande pad is omzoomd door roze bloemetjes van de Vibernum en leidt naar het licht van Christus (symbool roze kaars)
10-12-2017, 2e Advent
1 Samuël 3: 1-12
Lucas 3: 1-6

De kleur is al iets lichter, lila. 
In beide lezingen gaat het over "geroepen worden".
Johannes is de wegbereider van de Messias. Hij is stem die roept in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed".
Het pad is nu recht, vlak en begaanbaar. De bloemen geven de bloei aan die ontstaat als mensen wegbereider worden voor elkaar.
Op het pad het licht van de kaars als hoopvol teken.3-12-2017, 1e Advent

Bij de 1e Advent is de kleur van het kleed en de bloemen en de kaars altijd donker paars, teken van rouw en duisternis.

Jesaja 40: 1-11 gaat over de woestijn. In de schikking ziet u dat de woestijn wat afvlakt.
Mattheus 21: 1-9: groen en klimop verwijzen naar nieuw leven. De klimop bladeren verwijzen naar de intocht in Jeruzalem.
Het pad loopt uit op de kaars als hoopvol teken in een verwarrende tijd26-11-2017 Voleindings zondag

De schikking bestaat uit een cirkel van bloemen en kaarsen en symboliseert “de weg van de mens”.
De kleuren van paars naar wit zijn de verschillende stadia in een mensenleven tot het aardse leven overgaat in Gods Licht.
Gedenk de mens, die sterft in het licht van de Levende.
Hij is in liefde geborgen bij de eeuwige.
5-11-2017, Dankdag voor gewas en arbeid

"Openstaan met bladeren als armen naar het licht, Groeien, bloeien, vruchtdragen"

Het blad van de rode kool hebben we gebruikt als symbool voor de armen naar het licht.
De opengesneden rode kool voor het delen van onze gaven.
De 6 hoopjes aarde, die steeds kleiner worden symboliseren het verhaal uit Mattheus 20, waar alle werkers hetzelfde
worden beloond met 1 dinarie, ondanks dat de eersten veel meer werk hebben verzet dan de laatsten.4-6-2017 1e Pinksterdag

Handelingen 2: 1-11
Wind, vuur en vlammen


16-4-2017 1e Paasdag
De amaryllus in de vaas symboliseert de profeet
Op een ondergrond van zand en stenen symboliseren de vele lichtgekleurde dode takken de uitgedroogde dode beenderen.
Het gipskruid laat zien dat de lichamen weer gaan leven: een onafzienbare menigte.

13-4-2017 Witte donderdag Matteus 26, 36-41
Jezus ging met zijn leerlingen naar Getsemane.
Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee met de woorden: 'Blijf hier met mij waken'.
Nadat Hij had gebeden liep Hij terug naar zijn leerlingen en zag dat ze lagen te slapen.
Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie niet eens een uur met mij waken?’12-3-2017  2e zondag in de 40-dagen tijd. Biddag voor gewas en arbeid

Lezingen: 2 koningen 8: 27-30, 44-51 en Matteüs 6: 5-18
De kleur is paars. Gele en paarse tulpen staan symbool voor gebed
In het midden, bijna verborgen, staan ook gele tulpen.
Als je gaat bidden: trek je terug in je huis, doe de deur dicht en bid tot je Vader, die in het verborgene is.25-12-2016


18-12-2016, 4e advent
Jesaja 7: 10-17
Mattheus 1: 18-25

Vanaf de Voleindingszondag gebruiken wij al de spiegel met z'n gebroken stukjes glas erop aangebracht, als symbool van de gebrokenheid
van de wereld, de dood.

Gaandeweg Advent werden er stukje glas verwijderd om weeer te geven dat we vanuit de dood, de gebrokenheid van ons bestaan, op weg zijn gegaan naar het Licht van Kerstmis; de geboorte van het kindje Jezus.

De kleur van deze 4e Advent is lichtpaars, oftewel lila; u ziet dat in de kleur van de bloemetjes, het kleed en de kaars.

In de lezingen horen we dat de droom van Jozef in duizend stukjes uiteen valt, daarvan zijn de kleine bloemetjes het symbool.
De engel brengt Jozef echter op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld door de lysentia, die aan de achterkant zijn geschikt
en weerspiegeld worden in het glas.
De omgekeerde wereld.


20-11-2016, herdenking van de overledenen
Prediker 9: 7-12
Hebreeën 12: 1-4


6-11-2016, Dankdag voor gewas en arbeid
Genesis 41: 33-45


25-9-2016, Oecumenische viering
Jesaja 26: 2-12
Pinksteren 2016
De schikking is gemaakt bij de lezing uit 1 Korinthie 12: 1 – 5 en 12- 25
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat: ondanks hun veelheid vormen al die delen samen een lichaam.
Zo is ook het lichaam van Christus. Immers een lichaam bestaat niet uit een deel, maar uit vele.
Als de voet zou zeggen: ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij?
En als een oor zou zeggen: ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan werkelijk niet bij?

De gerbera’s die centraal staan verbeelden de Heilige Geest die het hele lichaam doorwaaien en de mens de kracht
verleent om te leven volgens Gods liefde.  
De bloemen er om heen verbeelden de verschillende lichaamsdelen die het lichaam tot een geheel maken.

15-5-2016, 1e pinksterdag15-3-2016, Goede vrijdag


24-3-2016, Witte donderdag


18-12-2015, 4e Advent
"Nu is de hemel nog gesloten, het kind geborgen in de moederschoot"29-11-2015, 1e advent
Zacharia 14: 4-9
Lucas 21: 25-31
De schikking is gemaakt bij de lezing uit Zacharia 14:4. 
De Olijfberg zal in tweeen splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden.
U ziet de rotsen die gespleten zijn naar noord en zuid, waardoor er een dal ontstaat van oost naar west.
De mensen zullen in het dal vluchten, chaotisch. U ziet de wirwar in het dal tussen de stenen.
Dan zal er zuiver water ontspringen in Jeruzalem, beginnend in het oosten en uitmondened in het westen.
Hier stroomt het water.
De kleur van deze zondag is paars en er brandt 1 kaars15-3-2015, zondag laetare, tevens biddag voor gewas en arbeid.
De schikking van vandaag is gemaakt i.v.m. de Biddag voor gewas en arbeid en n.a.v. de tekst van vandaag Joh. 6: 4 – 15 waar
Jezus op de berg 5000 mensen te eten geeft van 5 broden en 2 vissen en daarna nog 12 maanden met brood overhoudt.
De verbinding van Biddag met deze tekst is de vermenigvuldiging van het brood en de vissen, oftewel het resultaat van onze
inspanningen en arbeid waar wij vandaag een zegen over vragen. 
De symboliek van deze schikking wordt als volgt weergegeven: 
Jezus te midden van zijn discipelen op de berg en de mensen gezeten in het gras. 
De hazelaar ( toverhazelaar) verbeeldt Jezus die geen tovenaar was, maar hier wel een wonder verricht. 
De discipelen zijn de veelkleurige anemonen, allemaal verschillend, zoals elk mens verschillend is. 
Het mandje met gipskruid met een veelheid van kleine bloemetjes, verbeeldt het overgebleven brood. 
Verder ziet u nog tarwe en rogge als verbeelding van het brood en de mensen als toehoorders. 
Het graan als symbool van groei en bloei, van nieuw leven, waar wij deze zondag aandacht aan besteden.
Kerst 2014
Vandaag vieren we dat het Woord van God onder ons is komen wonen in de geboorte van een mensenkind.
Ons verlangen naar Vrede en Gerechtigheid wordt in Hem vervuld.
Daarmee is het niet klaar, het is een begin….. Zijn Geloof, Zijn Hoop, Zijn Liefde, blijven ons aanzetten om in Zijn voetspoor verder te gaan.
Om getuige van het Licht te zijn, ieder op zijn of haar eigen wijze. Dit wordt gesymboliseerd door de 7 kaarsen verschillend van lengte.
De vele verschillende witte bloemen ( wit is de kleur voor Kerst)  symboliseren de vele verschillende gaven die mensen bezitten.

Zie,
Kijk,
Hoe vanuit geloof
In de liefde
De hoop groeit
In een wereld
Waarin zoveel donker is.

Licht breekt door
In de geboorte van Gods Mensenkind
Licht breekt door waar mensen
Zijn Geloof, Zijn Hoop en bovenal zijn Liefde vieren

Goede God, blijf ons verlangen naar die Liefde aanwakkeren.
21-12-2014, zondag Rorate
Lucas 1, De aankondiging van de geboorte van Jezus21-9-2014, Startzondag op de boerderij bij Wietse en Hennie Mulder
De bloemstukken beelden het thema “VIEREN EN VERBINDEN’ uit.
Mattheus 22: 1-14

Een witte ondergrond: wit is de kleur van feest en vreugde

7 kalebassen: 7 is het heilige getal: 3 + 4 (de 3-enige God en de 4 windstreken)
Ze zijn geel en groen van kleur: geel duidt op licht en luister en groen is de kleur van de hoop, van leven en toekomst.
Er is een zwarte bij, dat is degene die geen bruiloftskleed heeft aangetrokken.
De kalebas is teken van groeikracht en opstanding.

Er zijn zonnebloemen in verwerkt. De zonnebloem richt zich naar de zon. De zon is het beeld van de Vader in de hemel, als zon van gerechtigheid, die Zijn licht laat schijnen over slechten en goeden.
Teken van geloof.8-6-2014, Pinksteren
De kaarsen worden aangestoken.
Pinkstervuur aangestoken door het Paasvuur.
Uitstorting van de Heilige Geest, hier gesymboliseerd door de afhangende kronkelwilgtakken.
De vuurpijlen symboliseren de vlammen die als een lopend vuurtje, zie de rode afhangende doek, zich op een
ieder van hen zetten.
En dan de 7 kaarsen. Het getal 7 komen we vaak tegen in de bijbel en heeft een aantal betekenissen:
Het heilige getal van de verbinding van het Goddelijke, de Drie Eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest met het
wereldlijke van de 4 elementen: water, lucht, aarde en vuur en de 4 vier windrichtingen. Maar ook van de 7
scheppingsdagen; van de 7 gaven van de Geest zijnde wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap
en ontzag voor God; maar ook de zevenarmige kandelaar die in de Joodse traditie wordt gebruikt.
Hier staan de 7 kaarsen symbool voor de lezingen uit Leviticus en Deuteronomium: de 7 weken na Pasen dat het Pinksterfeest wordt gevierd en de Joden het Wekenfeest vieren.13-4-2014, Palmpasen, bevestiging ambtsdragers
Numeri 11: 24-30
Mattheus 21: 1-11
In de bloemschikking van vandaag en 1e paasdag is de verbindende schakel: de poort.
De poort geeft de overgang aan: je komt van buiten en gaat naar binnen of andersom.
De poort staat ook voor het naar binnen gaan in jezelf.
Vanuit ons dagelijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waarde is voor ons persoonlijke
leven en ons samenleven.
Hij is gemaakt van altijd blijvend groen, klimop en buxus (ook wel palmboompje genoemd)

Als ondergrond een zwarte doek. Bij de kleur zwart denken we aan rouw en dood; het is nog lijdenstijd.

Er overheen, een rode doek, de kleur van de liefde, maar ook van lijden en van offer. Het is de weg waarover Jezus gaat.

Jezus, gezeten op een ezelin, is vormgegeven als een witte roos. Wit is de kleur van de zuiverheid en waarheid.

Langs de weg staan de mensen; zij juichen en zwaaien met takken. Hun kleur is oranje/geel, de kleur van liefde, glorie en
enthousiasme, vuur.
Zij staan op bolmos, een stevige ondergrond. Het gbeuren geeft de mensen het gevoel van grond onder hun voeten.
Er liggen palmtakken op de weg.

Tussen al die mensen staan de 3 ambtsdragers die vandaag ook apart staan. Ze zijn weergegeven door klokjes in 3
verschillende kleuren, paars, lila en roze. De betekenis van die kleuren is ingetogenheid en licht dat doorbreekt.
De klokjes verwijzen naar geroepen worden
26-1-2014, Oecumenische dienst op 26 januari 2014 in het kader van de Eenheid van de Kerken.
Aanwezige kerken: de R.K. parochie, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse Gemeente.
Genesis 13: 1-9
Korinthe 1: 4-17
De bijbellezing uit het Oude Testament gaat over Abraham en Lot. Ze hebben het goed en zijn rijk.
De rijkdom wordt gesymboliseerd door het gouden kleed onderaan de schikking.
Maar de herders van Abraham en Lot maken ruzie en daarom besluiten zij ieder een kant op te gaan. 


Dit wordt gesymboliseerd door de witte tulpen: de ene helft gaat linksom, de andere helft wijst rechtsom.
In het Nieuwe Testament in Korinthe zijn de mensen ook rijk. Maar ook daar vindt een scheiding plaats:
ik ben van Paulus, ik ben van Apollos en ik ben van Christus.

Gesymboliseerd door de drie vakken tulpen, gescheiden van elkaar en van een andere kleur: in onze tijd:
de R.K. parochie, de Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse Gemeente.
Gescheiden, maar we werken wel samen, de ring met tulpen is daar weer een symbool van.
Wel allemaal tulpen ( kinderen van God) maar van verschillende kleur, zo ook de verschillende kerken.
We zijn allemaal met elkaar verbonden via het Woord, de Bijbel, die in het midden van de ring ligt; zo ook
de kaars als symbool van Gods’Aanwezigheid. 
De klimop die altijd groen is, is een teken van trouw en hoop en omgeeft allen.


 

terug