Diensten Diensten
Alle zondagse diensten beginnen om 10.00u, tenzij anders aangegeven
U kunt de kerkdiensten ook beluisteren via onderstaand scherm.
De opgenomen diensten kunnen worden beluisterd via kerkdienstgemist

 
Datum Predikant Ambts-drager Lector Collec-tant Collec-tant Organist Koster Diaconie Kerk Bijz.
6-9-2020 Ds. Wim den Braber Dicky   Benno Piet B. Arnold J.Kool Nieuwe Hydepark, vml.Roosevelthuis Onderhoud tuin en terrein  
13-9-2020 Ds. Hetty Boot Paul Laura Jan v. B Paul Arnold J.Kool PKN. Collecte Vredeswerk  Energiekosten  
20-9-2020 Mevr. Helga Frömming Dicky Wil Z. Henk M. Wil Z. Johan Gootjes N. Buijze Eigen diaconaal werk Generale kas predikantstraktementen  
27-9-2020 Ds. Hetty Boot Wil. M Hannie Hannie Marja de L Rob Th. Hoff Oecumenisch Doel Doel overleg Raad van Kerken Oec. Dienst
                     
4-10-2020 Ds. Bart Seelemeijer Geke Ina B. Benno Piet B Arnold J. Kool PKN. Israëlzondag. Collecte Kerk & Israël Plaatselijk pastoraal werk  
11-10-2020 Ds. Hetty Boot Dicky Laura Jan v. B Paul Arnold J. Kool S.O.S. Kinderdorpen Klein onderhoud Avondmaal
18-10-2020 Ds. Hanna Smit Nelli Wil Z. Henk M. Wil Z. Rob N. Buijze PKN. Collecte rondom Hervormingdag  Algemene kosten  
25-10-2020 Ds. Rien Wattel Paul Hannie Hannie Marja de L Rob Th. Hoff Najaarszendingsweek Instandhouding eredienst  
 
Vrede verbindt verschil
Oecumenische dienst in de Vredesweek, 
27 september 2020 in de Bonifaciuskerk in Medemblik
 
 Voorgangers: ds. Hetty Boot, pastoor Jan van Dril en ds. Jelle Waringa Lector: Tiny Dijkstra
 

Welkom

 
Zingen Liedboek 686: 1, 3      De Geest des Heren heeft        
 

Bemoediging en groet

 
Zingen couplet 3
 

Gebed

 Zingen GvL  401:1

RONDOM HET WOORD

Eerste lezing uit de Bijbel: Ezechiël 18: 25-32
Zingen Liedboek 974: 5 
 
Tweede lezing uit de Bijbel: Romeinen 12: 9-18
Orgelspel: Liedboek 681
Overdenking

Meditatief orgelspel

Geloofsbelijdenis   (gezamenlijk uitgesproken)
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.  En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven.  Amen

Voorbeden

God van Vrede, als U ons niet vasthoudt in deze wereld van onrecht, aanslagen en oorlogen, honger,
armoede en ziekten, dan dreigen wij uiteen te vallen. Daarom bidden wij U:                                                                                   

Zie naar ons om; bewaar ons in uw handen; breng ons naar uw Vrede 

God van Liefde,  als wij mensen zien, op de vlucht voor oorlog en honger, voor onmenselijk geweld en natuurrampen;  als wij mensen zien, gekleineerd en verstoten, angstig en eenzaam; als wij mensen zien, getroffen door ernstige ziekten, zonder uitzicht op genezing, eenzaam en kwetsbaar, levend met vele onbeantwoorde vragen, zoekend naar troost, dan bidden wij U: Zie naar hen om; wees hen allen nabij; en laat ons hen nabij zijn.

Zie naar ons om;  bewaar ons in uw handen;  breng ons naar uw Vrede

Goede God, als wij uw schepping zien, uw aarde, uitgeput en leeggeroofd door onze hebzucht;  dieren en planten misbruikt voor onze welvaart;  lucht en zee vervuild door onze drang tot meer;  dan bidden wij U: maak ons tot goede rentmeesters van uw schepping, tot eer van U en alles wat leeft, groeit en bloeit. 
Daarom bidden wij U :                                                                                                

Zie naar ons om;  bewaar ons in uw handen;  breng ons naar uw Vrede

God van Vrede,  als wij elkaar zien hier in deze ruimte, op de plek waar wij wonen en werken, in onze buurt, wijk of stad, of waar ook ter wereld,  als mensen naar uw beeld en gelijkenis hoe verschillend ook, allen verbonden in één groot verlangen naar Vrede,  dan bidden wij U:  beziel ons tot navolging van uw Zoon Jezus,  mensen verbindend over alle grenzen en culturen heen, geïnspireerd door uw Geest,  het verlangen naar Vrede uitdragend, op weg naar uw Rijk, waar ieder mens mag leven in een menswaardig bestaan. 
Daarom bidden wij U:                                                                                                 
Zie naar ons om;  bewaar ons in uw handen;  breng ons naar uw Vrede
Wij bidden het On e Vader ieder volgens eigen traditie

Afsluitend gebed 

God van alle mensen,  dat wij allen hier, met zovele anderen op deze aarde, ons verbonden mogen weten met uw grenzeloos verlangen naar Vrede; dat wij allen, zo verschillend als wij zijn, ons verbonden mogen weten in uw Geest van aanhoudende en volhoudende energie, om in beweging te mogen komen naar U en naar elkaar; dat wij er zo mogen zijn voor elkaar, ons verbonden wetend met al wat ademt op uw lieve aarde; zo bidden wij U, wiens Naam de Vrede zelf is. Amen.
Zingen Liedboek 418: 1, 2 en 3

Zegenbede 

Wij mogen gaan op de weg van Vrede,                                                                                                            
verbonden en aangeraakt, bemoedigd en geïnspireerd door het Woord van Vrede. Wij mogen gaan in het spoor van onze Heer Jezus, over grenzen heen zoekend naar wat ons mensen verbindt. Wij mogen gaan op die weg van Vrede, als gezegende mensen aan elkaar verbonden, om de ander tot zegen te zijn. 
Zegene ons daartoe de Eeuwige, de God van alle mensen, in Wie wij elkaar mogen zegenen. Moge de
Eeuwige het Licht van zijn gelaat over ons laten schijnen en ons zijn Liefde geven. Moge de Eeuwige zo altijd
bij ons zijn en ons met Vrede omgeven,  die is de Vader, de Zoon en de heilige Geest.                                                                      
Amen. 

Inzameling van de gaven bij de uitgang

terug